- บริการเงินฝาก

หลักฐานเพื่อใช้ในการเปิดบัญชี

1.สำเนาบัตรประจำตัวผระชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

สิทธิพิเศษ *อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์ฯไม่เสียภาษี *สมาชิกสามารถฝากโดยแจ้งหักจากเงินได้รายเดือน

 

การให้บริการเงินฝากมี 2 ประเภท

1.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

**อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ**

**ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งถัดไปคิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 300บาท)**

**คำนวนดอกเบี้ยทุกเดือน**

2.เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเงินช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชำระหนี้

**อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ**

**ฝากได้ไม่เกิน 200,000 บาท**

**คำนวนดอกเบี้ยทุกเดือน**