- การสมัครสมาชิก

1.สมาชิกสามัญ

* ยื่นใบสมัคร ณ.สำนักงานสหกรณ์ฯ

* เมื่อได้รับการอนุมัติ สหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท และหักเงินได้รายเดือนชำระค่าหุ้น (ตามเกณฑ์)

-สมัครสมาชิกสมทบ

* เปิดรับสมัครสามชิกสมทบที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดามาราดาของสามัญ

*สิ้นปีได้รับเงินปันผล เช่นเดียวกับสมาชิกปกติ

**กรณี สมาชิกสมทบเมือได้รับการอนุมัติ สหกรณ์จพหักชำระค่าแรกเข้ารายละ 100 บาท และถือหุ้นได้ไม่เกินจำนวน 1,000หุ้น**

- การชำระค่าหุ้น

* ชำระด้วยตนเอง

- การขาดจากสมาชิกสมทบ

1.เสียชีวิต

2.เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

3.ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

4.ลาออกจากสหกรณ์และได้รับการอนุมัติให้ออก

5.ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ของสหกรณ์ฯ ข้อที่ 50

6.ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสกรณ์ฯ

7.ถูกให้ออกจากงานประจำ