- บริการเงินกู้

- การให้บริการด้านสินเชื่อ

* ผู้ขอสินเชื่อทุกประเภทจะต้องได้รับการตรวจสอบหนี้สินพร้อมทั้งรับรองการให้กู้จากหัวหน้าสถานี(หรือรองหัวหน้าสถานี รักษาการแทนเท่านั้น)จึงจะขอสินเชื่อได้

* วงเงินกู้ของผู้กู้สามัญทุกประเภทสัญญาต้องรวมกันแล้วไม่เกิน3 ล้านบาท (ยกเว้นเงินกู้ 95% ของทุนเรือนหุ้น)

* อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

- การให้บริการด้านสินเชื่อ

1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

-ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน

-วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้วน

-ไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน

-เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

-ระยะเวลาส่งชำระหนี้ไม่เกิน 24 งวด

-ส่งชำระมาแล้ว 50% ของยอกกู้ สามารถกู้ใหม่ได้

2.เงินกู้หุ้น อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

-ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน โดยกู้ได้ไม่เกอน 95% ของทุนเรือนหุ้น ณ.เดือน ปัจจุบัน ที่ยื่นคำขอ

-ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้สินน้อยกว่าทุนเรือนหุ้นจึงสามารถกู้ได้

-เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

3.เงินกู้สามัญ

3.1 เงินกู้สามัญอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

-ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน งเงินกู้ 3ล้านบาท

-ระยะเวลาส่งชำระไม่เกิน 300 งวด ผ่อนชำระไม่เกินอายุ 75 ปี

-ส่งชำระมาแล้ว 4 เดือน สามารถกู้ใหม่ได้

4.เงินกู้สวัสดิการ

-อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

-วงเงินกู้ 1ล้านบาท (รวมทุกสัญญาไม่เกิน 3ล้านบาท)