- ประเภทของเงินกู้พิเศษ 4 ประภท -

1.เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

**วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท

2.เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพหรือปฏิบัตหน้าที่ราชการหรือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีกิดโรคระบาด สาธารณภัย

**วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

3.เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

**วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

4.เงินกู้พเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ

**วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

เงินได้รายเดือนงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

- หลักเกณฑ์การค้ำประกันสามัญและพิเศษ ดังนี้ -

**จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน

**จำนวนเงินกู้ 500,001 - 1,000,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน

**จำนวนเงินกู้ 1,000,001 - 1,500,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน

**จำนวนเงินกู้ 1,500,001 - 2,000,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน

**จำนวนเงินก2,000,001 - 2,500,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน

**จำนวนเงินกู้ 2,500,001 - 3,000,000 บาท ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 6 คน

- เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ -

**จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระไม่เกิน 120 งวด (10ปี)

**จำนวนเงินกู้ 500,001 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 1,000,000 บาท ชำระไม่เกิน 180 งวด (15ปี)

**จำนวนเงินกู้ 1,000,001 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 2,000,000 บาท ชำระไม่เกิน 240 งวด (20ปี)

**จำนวนเงินกู้ 2,000,001 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 3,500,000 บาท ชำระไม่เกิน 300 งวด (25ปี)

-กรณีสมาชิกมีความจำเป็นแต่ไม่อยู่ในข้อกำหนด-

สำหรับสมาชิกที่มีเหตุจำเป็นต้องขอกู้เงินแต่ไม่อยู่ในข้อกำหนดไว้แล้ว ให้ทำหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เสนอเหตุผล

และความจำเป็นเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามลำดับ เสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อพิจารณากรณีพิเศษเฉพาะราย ภายใต้เงื่อนไข

1.อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมายทั้งทางแพ่งและหรือทางอาญากับบุคคลภายนอก

2.กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท งวดชำระเป็นไปตามเงื่อนไขของสหกรณ์